ทัวร์ลาวใต้ 1วัน ไป-กลับ คอนพะเพ็ง

 โปรแกรมทัวร์ลาวใต้  1 วัน ไป-กลับ น้ำตกคอนพะเพ็ง

 

     

รับโปรแกรมได้เลย

      07.30 น.       รับคณะถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย  ลาว มุ่งสู่แขวงจำปาสักข้ามแม่น้ำโขง  ด้วย สะพานมิตรภาพ

                        ลาว  ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ แล้วมุ่งลงใต้เกือบติดชายแดนเขมร  ระยะทางจากด่านช่องเม็ก 200 กิโลเมตร

      11.30 .       รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ริมน้ำตกคอนพระเพ็ง(1)                                                                                        

      12.30 น.       ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตระการตากับภาพสายน้ำ

                           นับกว่าร้อยสาย พุ่งกระทบหินสู่ความต่างระดับเบื้องล่างหลากหลายความงาม จนได้

                           สมญานามจากผู้มาเยือนว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

      15.00 น.       ถึง เมืองปากเซ  นั่งรถชมเมือง ตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง แม่น้ำสองสี 

    16.30 .       กลับถึง ด่านพรมแดนช่องเม็ก เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี

      17.30 .       ออกเดินจากด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งคณะ ด้วยความประทับใจ จากทีมงาน บริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด 

 

อัตราค่าบริการ 

 

จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8-10 ท่าน

11 – 12 ท่าน

ราคา

4,000 บาท

2,850 บาท

2,000 บาท

1,750 บาท

 

 

อัตรานี้รวม           

 - ค่ารถตู้คอมมิวเตอร์ VIP นำเที่ยวตลอดรายการ 

 - ค่าทำหนังสือผ่านแดน และค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดน

-  ค่าอาหาร  จำนวน   มื้อ

 ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

 - น้ำดื่มตลอดการเดินทาง