ทัวร์ลาวใต้ 2วัน 1คืน เริ่ม จากอุบล

 โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาวใต้2 วัน 1 คืน เริ่มจากอุบล

 ทัวร์เที่ยวลาวใต้ น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา ปากเซ ตาดผาส้วม คอนพะเพ็ง หลี่ผี ปราสาทวัดพูจำปาสัก ตาดผาส้วม ตาดเยือง 2 วัน 1 คืน เริ่มจากอุบล รวมทุกอย่าง 

 

    

 

 

วันแรก อุบลราชธานี - หลี่ผี  คอนพะเพ็ง

 --.--   น.  รับคณะที่จุดนัดพบ จ.อุบลราชธานี พร้อมรับประทานอาหาร(1)

 09.00 .  คณะถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก  ผ่านพิธีการข้ามพรมแดนไทย  ลาว

 10.00 .  ข้าม สะพานมิตรภาพ ลาว  ญี่ปุ่น  สู่เมืองปากเซ  หรือแขวงเซโดน ในอดีต

 12.00 น. นั่งเรือล่องโขง ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค
เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจชม น้ำตกหลี่ผี สายน้ำหลายพันสาย
พุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ
วัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่
12.30 น . รับประทานอาหาร ริมมหานทีสีทันดร (2)
14.30 น . ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัว
สู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงาม
จนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย  จากนั้นเดินทางกลับตัวเมืองปากเซ
18.00 น . รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเมืองปากเซ (3) เข้าที่พัก หรือท่องราตรีต่อ (ตามสมัครใจ)

วันที่สอง ปากเซ  ปากซอง  บาเจียง  ช่องเม็ก  อุบลราชธานี
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารที่ โรงแรม (4)
09.00 น. เดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ
วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่า
ใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่จัดสร้างแสดงไว้
10.00 น. ออกเดินทางขึ้นเขาเข้าเขตหนาวสู่ เมืองปากซอง